ประกาศ! เรื่องการจัดส่งสินค้าให้สมาชิกที่สั่งซื้อ ฉบับแก้ไข เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556
ประกาศ! รายชื่อผู้ขึ้นตำแหน่ง Gold Star ทั้งหมด 108 ท่าน
ประกาศ! รหัสสมาชิกที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ (จำนวน 1169ท่าน) กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมมาที่
บริษัทพระรามเก้าเน็ตเวิร์คด่วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ประกาศ! กฏระเบียบการสมัครสมาชิกใหม่ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ
เรื่องการแนบเอกสารให้ครบถ้วน สำหรับสมัครสมาชิกใหม่
นัดหมาย+กำหนดการเดินทาง ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2555


ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับตำแหน่ง GOLD STAR

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้ไปท่องเที่ยวพัทยา